top of page

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า GI-Electronics

วางใจได้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ จีไอโฮม ด้วยการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  - การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของจีไอโฮม จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กับจีไอโฮมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  - การรับประกันจะมีผลเมื่อการกรอกข้อมูลลงทะเบียนการรับประกันนั้นครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น
  - การเริ่มต้นการรับประกัน จะเริ่มขึ้นในวันที่มีการซื้อ-ขาย และส่งมอบผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทฯ หรือร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่ายของจีไอโฮมแล้วเท่านั้น โดยอายุการรับประกันของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้ 

รายละเอียดการรับประกัน หม้อทอดไร้น้ำมัน จีไออิเล็กทรอนิกส์ 2 ปี 
บริการซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันดังต่อไปนี้
- รับประกัน 2 ปี ในส่วนของ แผงคอยล์ทำความร้อน 
- รับประกัน 1 ปี ในส่วนของ มอเตอร์ 
- รับประกัน 1 ปี ในส่วนของ หน้าจอ LED หากเป็นรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล
- รับประกัน 1 เดือน สำหรับอะไหล่อื่นๆ 

    เครื่องดูดฝุ่น
- รับประกันมอเตอร์ 1 ปี

ข้อยกเว้นไม่รับประกัน คือ อุปกรณ์สึกหรอ หรือหมดอายุการใช้งาน เช่น ลูกยาง, เฟืองยาง, เฟืองพลาสติก, ฝา, จุก , ปุ่มบังคับ, ตัวเรือนเครื่อง, ด้ามจับ, ตะแกรง เป็นต้น

​บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเมื่อผลิตภัณฑ์เกิดการชำรุดหรือเสียหายจากสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งข้างล่างนี้ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงระยะรับประกัน

 ⦁ ใบรับประกันสูญหาย / มีรอยแก้ไข /การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ กรณีใด กรณีหนึ่ง
⦁ กรณีการชำรุดเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งผิดวิธี การใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมต่อการทำงานของเครื่อง การใช้     งานต่อเนื่องเกินสภาวะปกติ การใช้งานที่ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำในคู่มือ และการใช้งานที่ขาดการดูแลรักษา

   แบบถูกวิธี
⦁ การชำรุดที่เกิดจากเต้ารับไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน เช่น เต้าเสียบหลวม ขนาดของสายไฟของเต้ารับไม่ได้

   มาตรฐาน  ฯลฯ
⦁ การชำรุดที่เกิดจากการใช้รางปลั๊กไฟไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไม่มีเบรกเกอร์ตัดไฟ, ไม่มีขากราวด์, เต้าเสียบหลวม ฯลฯ
⦁ ผู้ใช้ ใช้งานเครื่องไม่ถูกต้อง หรือ ความเสียหายอันเนื่องมาจากสัตว์หรือแมลง
⦁ ผู้ใช้ ใช้งานเครื่องไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ หรือผิดวัตถุประสงค์ของเครื่อง 
⦁ ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, อุบัติเหตุ, หรือ จลาจล
⦁ ความเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟตก ไฟเกิน ถูกน้ำ ไฟไหม้ ฯลฯ
⦁ ความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ใช่พนักงานของฝ่ายบริการหรือตัวแทนศูนย์บริการเป็นผู้ซ่อม
⦁ ความเสียหายเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ อันมิใช่เกิดจากความผิดพลาดของการผลิต
⦁ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย เครื่องตกหล่น กระแทก เช่น โครงหรือส่วนอื่นๆของผลิตภัณฑ์

    บุบและแตก

ผู้ซื้อจะต้องยินยอมชำระ ค่าใช้จ่ายดำเนินการ ค่าอะไหล่ ถึงแม้ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน หากการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับประกัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายบริการ

bottom of page